Hz Muhammedin Gençlik Dönemi

Hz Muhammedin Gençlik Dönemi

1- EBÛ TÂLİB’İN HİMÂYESİ

Peygamberimizin hayâtının sekiz yaşından yirmibeş yaşına kadar olan dönemine “gençlik devresi” denilir. Bu devrede Rasûlullah (s.a.s.) amcası Ebû Tâlib’in yanında, onun himâyesi altında bulunmuştur.

Ebû Tâlib, zeki ve âlicenâb bir zâtdı. Zengin olmamakla beraber, asâleti ve âlicenâplığı sebebiyle herkesten saygı görüyordu.

Yeğeni Hz. Muhammed’i çok seviyor, hiç yanından ayırmıyordu.

2- SEYÂHATLERi

a) Şam Seyâhati

Mekke iklimi zirâate elverişli olmadığından, Mekkeliler ticâretle uğraşırlar, çocuklarını da ticârete alıştırırlardı. Ticâret için kervanlarla, yazın Şam’a, kışın Yemen’e seyâhet ederlerdi. Ebû Tâlip de diğer Mekkeliler gibi kervan ticâreti yapıyordu. Bir defasında Şam’a giderken, Hz. Muhammed (s.a.s.)’e amcasından ayrılmak zor geldi; kendisini de yanında götürmesini istedi. Ebû Tâlib çok sevdiği yeğenini kırmadı. O’nu da kafileyle beraberinde götürdü. Bu esnâda henüz oniki yaşındaydı.

Şam’ın 90 km. kadar güneyinde Busrâ (Eski Şam) denilen kasabada “Bahîra” adında bir Hıristiyan râhibi vardı. Kasabaya uğrayan kervanlarla hiç ilgilenmediği halde, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in içinde bulunduğu kervanı karşılayarak bütün kafileye bir ziyâfet verdi. Bahîra okuduğu kutsal kitaplardan edindiği bilgilerle, Hz Muhammed (s.a.s.)’in simâsından, O’nun istikbâlini sezmişti. O’nunla konuştu. Sorular sordu. Aldığı cevâplar, kanâatini kuvvetlendirdi. Şam yolculuğunun bu çocuk için tehlikeli olacağını düşündü.
Ebû Tâlib’e:

-”Bu çocuk son Peygamber olacaktır. Şam Yahûdîleri içinde O’nun alâmet ve vasıflarını bilen kâhinler vardır. Tanırlarsa, ihânet ve kötülüklerinden korkulur. Bu çocuğu Şam’a götürmeyiniz…”dedi. Bu sözler üzerine Ebû Tâlib Şam’a gitmekten vazgeçti. Alışverişini burada bitirip, geri döndü.(34)

Son Peygamberin geleceği ve O’nun bir çok vasıfları Tevrât ve İncil’de bildirilmişti. Bu sebeple, Yahûdî ve Hristiyan bilginleri, O’nun alâmetlerini ve vasıflarını biliyorlardı. Hicretten sonra Müslüman olan Medineli Yahûdi âlimi Abdullah İbn Selâm’ın “Tevrat’ta Hz. Muhammed (s.a.s.) ve Hz. İsa (a.s.)’ın sıfatları vardır” dediğini, “Kütüb-i Sitte” denilen altı güvenilir hadis kitabından Tirmizi’nin es-Sünen’inde rivâyet edilmiştir.”(35)

Gülünç Bir İddiâ

Hz. Muhammed (s.a.s.)’in 12 yaşında yaptığı bu seyâhatta râhip Bahîra ile görüşmesini, bazı Hıristiyan yazarlar, Hıristiyanlığın bir zaferi gibi göstermek istemişler, Peygamberimiz (s.a.s.)’in bütün dinî esasları bu râhipten öğrendiğini iddia etmişlerdir.

Bu iddia son derece gülünç ve tutarsızdır. Oniki yaşındaki bir çocuğun, İslâm gibi mükemmel bir dinin esaslarını bir kaç saatlik görüşme esnâsında öğrenmesi mümkün değildir. Bu râhip bu esasları bilseydi, kendisi tebliğ ederdi. Eğer burada böyle bir konu konuşulsaydı, kafilenin gözü önünde yapılan bu konuşma ağızdan ağıza yayılırdı. Peygamberliğini ilân ettiği zaman inanmayanlar, “bunlar Bahîra’nın sözleri” demezler miydi? Üstelik İslâmiyet, Hıristiyanların “teslis” (üçlü tanrı sistemi) inancını tamâmen reddetmiş “Tevhid inancını” getirmiştir. Görüldüğü üzere, bu iddia son derece çürük ve çirkin bir iftirâdan başka bir şey değildir.

b) Yemen Seyâhati

Hz. Muhammed (s.a.s.) 17 yaşında iken de, diğer bir ticâret kafilesi ile amcalarından Zübeyr ve Abbâs’la birlikte Yemen’e gidip gelmiştir.

3- FİCÂR SAVAŞINA KATILMASI

Müslümanlıktan önce (Câhiliyet Döneminde) Araplar arasında iç savaşlar eksik olmazdı. Yalnızca “Eşhür-i hurum” denilen dört ayda savaşmak haram sayılırdı. Bu dört ayda (Zilka’de, Zilhicce, Muharrem, Receb) savaş yapılacak olursa fâcirane sayıldığı için buna “Ficâr Savaşı” denirdi.

Kureyş kabîlesi ile Hevâzin kabîlesi arasında kan davası yüzünden bir savaş başlamış, dört yıl sürmüştü. Savaş, kan dökülmesi haram olan aylarda da devâm ettiği için “Ficâr Savaşı” denildi.

Peygamberimiz (s.a.s.) yirmi yaşlarında iken bu savaşa amcaları ile birlikte katıldı. Fakat kimseye ok atmamış, kimsenin kanını dökmemiştir. Sâdece karşı taraftan atılan okları toplayıp, amcalarına vermiştir.(37)

4- HILFU’L-FUDÛL CEMİYETİNDE ÜYELİĞİ

Uzun süren Ficâr savaşı esnâsında Mekke’de âsâyiş bozulmuş, can ve mal güvenliği kalmamıştı. Özellikle dışarıdan mal getiren yabancıların malları yağmalanıyordu.

Vâil oğlu Âs, Mekke’ye gelen Yemen’li bir tâcirin bütün malını gasbetmiş, haksız olarak elinden almıştı. Yemen’li, Ebû Kubeys dağına çıkarak uğradığı haksızlığa karşı, bütün kabîleleri yardıma çağırdı. Yemenlinin bu feryâdı üzerine Peygamberimiz (s.a.s.)’in amcası Zübeyr, Kureyşin bütün ileri gelenlerini çağırdı. Hâşimoğulları, Zühreoğulları, Esedoğulları, Temimoğulları, Abdülluzzaoğulları, Zübeyrin dâvetine icâbet ederek, Beni Temîm’den Cüd’ân oğlu Abdullah’ın evinde toplandılar.”Mekke’de zulmü önlemeğe yerli-yabancı hiç kimseye karşı haksızlık ettirmemeğe” karar verdiler. Haksızlığa uğrayan kimselere yardım edeceklerine yemin ettiler.

Yemenlinin hakkını Âs’tan alıp geri verdiler. Mekke’de âsâyişi yoluna koydular.

Vaktiyle, Cürhümîler zamanında Fadl b. Hâris,, Fudayl b. Vedâa ve Mufaddal b. Fedâle isimlerinde üç kabîle başkanı, kabîleleri ile toplanarak,”Mekke’de zulme meydan vermeyeceğiz, zayıfların hakkını adâlet üzere alacağız…”(38) diye yemin etmişlerdi. Onların bu yeminlerine “Hılfu’l-fudûl” (Fadılllar yemini) denilmişti. Cüd’ân oğlu Abdullah’ın evinde aynı konuda yapılan yemine de bu sebeple “Hılfu’l-fudûl” denildi.

Peygamberimiz (s.a.s.) 20 yaşında iken bu toplantıda amcaları ile beraber üye olarak bulundu. Bu cemiyetin çalışmalarından son derece memnun kaldığını Peygamberliğinden sonra: “İslâm’da da böyle bir cemiyete cağrılsam, yine icâbet ederim”, sözleriyle ifâde etmiştir.

Hz Muhammedin Gençlik Dönemi Yorumları

şifre Kırmızı sayıyı girin

79 Yorum Yapılmış "Hz Muhammedin Gençlik Dönemi"
Elinize Sağlık
Enes . 2018-04-13 / 4,5
CEVAP YAZ
Hazırlayanın Eline Sağlık Çok İşe Yaradı.
Barış . 2018-03-30 / 4,5
CEVAP YAZ
Bu Günde Hz Muhammed İçin Ödevim Vardı Bu Bilgi Çok İşime Yaradı
Batu . 2018-02-16 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok İyi Çok Güzel Bu Kadar Duygulanmamıştım Helal Olsun
Berre Nisa Şimşek . 2018-01-06 / 4,5
CEVAP YAZ
Cok İyi Performans Odevimi Yaptım
Mtal . 2018-01-04 / 4,5
CEVAP YAZ
Gerçekten Çok İyi Bir Site İşime Baya Yaradı Performans Ödevimi Yapiyorum
Berkan . 2017-12-19 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Bir Site Çok İşime Yaradi
Ayse . 2017-12-10 / 4,5
CEVAP YAZ
Cok Guzel Bir Site İsime Cok Yaradi Tessekurler
Mert . 2017-11-22 / 4,5
CEVAP YAZ
Cok Guzel Yarısma Icın Guzel Bılgıler Edındım
Zerda . 2017-11-09 / 4,5
CEVAP YAZ
Gerçekten Çok İyi Bir Paylaşım Ödevimdede Bana Yardımcı Oldu Teşekkür Ederim.
Emre Usta . 2017-11-02 / 4,5
CEVAP YAZ
Saolun Çok Yardımcı Oldunuz Teşekkürler
İslam Özden . 2017-10-30 / 4,5
CEVAP YAZ
Spoiler: Ebû Tâlib Çok Sevdiği Yeğenini Kırmadı. O’nu Da Kafileyle Beraberinde Götürdü. Bu Esnâda Henüz Oniki Yaşındaydı (Bahiraya Dikkat). ilginctir Ki, Hz Isa Da 12 Yasinda İken Sinagogda Hahambaslariyla Olan Meshur Dini Sohbeti Vardir. Herkes Hayran Kalir. En Son O Zaman Görülür Hz. Isa Ve Sonra Kaybolur. Nerde Oldugu Ve Ne Yaptigi Bilinmez. Ve Sonra Ne Kadar İlginctir Ki, O Da 25 Yasinda Ortaya Cikar Ve Mesih Oldugunu İddia Eder.
Ismail . 2017-10-22 / 4,5
CEVAP YAZ
Iyi Ama Tam İyi Degil
Turgut . 2017-10-05 / 4,5
CEVAP YAZ
Abi Tam Açıklama Yapmamış Ama Yinede İşime Yaradı Tsk
Mustafa . 2017-09-27 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Ama Çok Uzun Ginede Tşk Ederim Çok İşime Yaradı 3 3
Ece . 2016-09-29 / 4,5
CEVAP YAZ
Ödevime Yardımcı Oldu Ve Bunun İçin Size Teşekürler
Buket . 2016-09-25 / 4,5
CEVAP YAZ
Hz Muhammed (S.a.v) İnsanlığın En Büyük Örneğidir...
Tuğçe . 2016-02-23 / 4,5
CEVAP YAZ
Hazreti Muhammedin Hayatını Öğrenmek Güzel Bişey
Elif . 2015-12-13 / 4,5
CEVAP YAZ
Saolun Çok Yardımcı Oldunuz Teşekkürler Site
Eminenur . 2015-10-26 / 4,5
CEVAP YAZ
Ödevime Yardımcı Olduğunuz İçin Çok Teşekkür Ederim
Hüda . 2015-10-14 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Bir Sayfa. Emeği Geçen Herkese Teşekkürler
Burak Efe . 2015-10-06 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Gerçekten Artı Aldım Allah Razı Olsun Emeği Geçenlerdn
Aleyna Beyza . 2015-10-01 / 4,5
CEVAP YAZ
Bu Siteyi Hazırlayan Herkeze Çok Teşşekkür Ederim Ödevim İçin Çok İşe Yaradı
Damla . 2015-05-24 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Teşekkürler Benim Peybaberimin Gençlik Dönemini Öğrenmem Çok İyi Oldu Bütün Müslümanların Bunu Okumalarının Tavsiye Ederim&9829;&9829;&9829;
Damla . 2015-05-18 / 4,5
CEVAP YAZ
Teşekkür Ederim Çok İşime Yaradı Ödevimide Yapabildim
Duygu . 2015-04-02 / 4,5
CEVAP YAZ
Bu Siteyi Hazırlayanlara Çok Teşekkür Ederim Ödevime Çok Yardımcı Oluyor
Hüzün . 2015-02-06 / 4,5
CEVAP YAZ
S.a Elınıze Saglık Ustad Sayı Vermısnız Ya Kaynaklar Icın Isımlerını Oyrenebılırmıyım.kaynakların
Ekrem . 2015-02-06 / 4,5
CEVAP YAZ
Bence Ellerinize Sağlık Allah Razı Olsun Ödevimde Çok Yardımcı Oldunuz
Sevde . 2015-01-30 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Performans Ödevimi Yaptım Emeği Geçen Herkeze Teşekkürler
Eylül . 2015-01-21 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Bilgi Örendim Emeği Gecen Herkese Teşekür Ederim
Hasan Türk . 2015-01-04 / 4,5
CEVAP YAZ
Herkese Çok Çok Teşekürler Baya Yardımcı Oldu
Melih . 2014-12-14 / 4,5
CEVAP YAZ
Merakımı Bu Sıteden Gıderıyorum Emegı Gecen Herkese Tesekkur Ederım
Gamze . 2014-10-28 / 4,5
CEVAP YAZ
Emeği Geçen Herkese Teşekkür Ederim.çok İşime Yaradı
Pelin . 2014-10-12 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Faydalı Bir Site .çok Beğendimbana Yardımcı Oluyor
Murat . 2014-10-12 / 4,5
CEVAP YAZ
Yararlı Oldum Oley 98 Aldım İnternet Sayesinde
Emre . 2014-09-30 / 4,5
CEVAP YAZ
Ben Çok Seviyorum Allahima Ve Hz.muhammed Onari Çok Seviyorum
Gulden . 2014-09-28 / 4,5
CEVAP YAZ
Hz. Muhammetin Çocukluk Ve Gençlik Dönemi Performans Ödevime Çok Yardımcı Oldu Bu Site
Özenç Özdemir . 2014-05-28 / 4,5
CEVAP YAZ
Elleinize Sağlık Çok Güzel Olmuş
Yunus Emre . 2014-05-21 / 4,5
CEVAP YAZ
Hz Muhammed İn Gençlik Dönemi Perfonmaz Ödevim İçin Çok Güzel Olacak
Büşra . 2014-05-10 / 4,5
CEVAP YAZ
Performansım Süper Bunu Yapan Kişiye Teşekürler
Burak . 2014-05-09 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Ödevimde Çok Yardımcı Oldu İşime Yaradı
Mehmet . 2014-04-29 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Teşekkürler Odevime Yardımcı Oldunuz
Selin . 2014-04-24 / 4,5
CEVAP YAZ
Bence Çok Ayrıntıya Girilmiş Ama Yinede Çok Hoş
Yusra Sabancı . 2014-04-14 / 4,5
CEVAP YAZ
Arkadaşlar Bu Tür Sorunlar Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisini Geliştirir Ve Gayet İyi Bir Site Oldugunu Dusunuyorum. Herkeze Kolay Gelsın. :) ...
Furkan . 2014-04-14 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok İyi Olmuş Ellerinize Sağlık Ama Burada Gençlik Ünitesinde Savaşlar Yok ? onları Aradım Ama Bulamadım
Yaren Sert . 2014-04-08 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Olmuş
Ali . 2014-04-07 / 4,5
CEVAP YAZ
Biraz Kısa Ama Olsun Yinede Çok Güzel Olmuş
Cemre . 2014-03-19 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Yardımcı Opldunuz Hepinizin Eline Sağlık
Feyza . 2014-03-19 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Anlatılmış Ancak Biraz Kısa Geldi, Yinede Sizden Allah Razı Olsun :)
Turan . 2014-02-28 / 4,5
CEVAP YAZ
Hz. Muhammedin Gençliği Çok Kısa
Hayri Güzel . 2014-02-16 / 4,5
CEVAP YAZ
Hz. Muhammedin Gençliği Çok Kısa
Ali Veli . 2014-02-16 / 4,5
CEVAP YAZ
Hz. Muhammedin Gençliği Çok Kısa
Cansu Aktaş . 2014-02-16 / 4,5
CEVAP YAZ
Ödev Diyorsunuz Ama Asıl Ödev Bence Bu Tür Konulardır Eyy İnsanlar Gerçek Ödevler İçin Çalışalım Okul Ödevi Bigün Biter Ahiret Ödevi Ne Olacak Hiç Düşündünüzmü
Ferdi . 2014-02-02 / 4,5
CEVAP YAZ
Ödevime Çok Yardımcı Oldu Bunu Düzenleğenherkesin Elerine Sağlık.
Efe Baş . 2014-02-02 / 4,5
CEVAP YAZ
Kim Hazırladıysa Çok İşime Yaradı Sagol
Özcan . 2014-01-13 / 4,5
CEVAP YAZ
Bunu Öğrendiğime Çok Sevindim Teşekkürler
Gökçe . 2014-01-08 / 4,5
CEVAP YAZ
Kim Hazırladıysa Elerine Saglık Çok İşime Yaradı
Eda . 2014-01-04 / 4,5
CEVAP YAZ
Kim Hazırlamıssa Ellerine Sağlık. Çok İşime Yaradı:d
Cansu . 2014-01-02 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Uzun Biri Benim İçin Yazsın Bende Okuyum
Yaman . 2014-01-01 / 4,5
CEVAP YAZ
Gerçekten Çok Teşekkür Ederim Ailemin Bana.anlattıkları Dışında Sınızbazı Şeyler Yazmışsınız
Fatmanur . 2013-12-27 / 4,5
CEVAP YAZ
Peygamberimiz Güzel Bir Yaşam. Yaşamış Ödevim İçin Çok İşe Yaradı İşallah Benim Öğretmenim Çok Beyenir Herkese Tavsiye Ederim
Ela . 2013-12-25 / 4,5
CEVAP YAZ
Kısa Dediği Halde Çok Uzun Bir Bigi
Almeda . 2013-12-22 / 4,5
CEVAP YAZ
Harika Bir İnsan Allah Ona Ve Ehlibeytine Yakışır Olmayı Nasip Etsin...
Gökçe . 2013-12-22 / 4,5
CEVAP YAZ
Herşey Güzelde Tşk Ama Öğretmen Slayt Yaparsanız Elinizle Yazın Dedi.. Çok İşim Var Çok
Nilay . 2013-12-21 / 4,5
CEVAP YAZ
Ödevimde Yardım Ettiniz Sağolun
Beyza . 2013-12-18 / 4,5
CEVAP YAZ
Cok Guzel Projem İcin Cok Yaradi
Merve . 2013-12-17 / 4,5
CEVAP YAZ
Valah Çok Güzel Performans Ödevimden 95 Aldım
Eyüp Kaya . 2013-12-14 / 4,5
CEVAP YAZ
Gerçekten Bilgilerınız İçin Cok Teşekkür Ederim
Ezgi . 2013-12-12 / 4,5
CEVAP YAZ
Bu Sayfaları Okuyana Allah Bir Ömür Boyu Sağlık Versin Amin:)
Hayriye . 2013-12-11 / 4,5
CEVAP YAZ
Elhamdülillah Müslümanız Umarım Hep Böyle Kalırız
Ali . 2013-12-10 / 4,5
CEVAP YAZ
Dünyanın En Güzel Çizgi Filmini Burada İzliyoruz
Bahri . 2013-12-10 / 4,5
CEVAP YAZ
Ben Eda Ece Hz. Muammed Çok İyiydi
Eda Ece . 2013-12-10 / 4,5
CEVAP YAZ
Keşke Peygamber Efendimizi Görebilsek Dünyalara Değişmem
Hayriye . 2013-12-09 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Teşşekürler Siyer Ödevime Yardım Ettiniz
Sena . 2013-12-04 / 4,5
CEVAP YAZ
Hz Muhammet Çok İyi Yürekli Biri
Celil Bilen . 2013-11-18 / 4,5
CEVAP YAZ
Allah Razı Olsun Siyer Sersi Performanstan Kurtardınız Beni Peygemberimize Komşu Olasınız
Mira . 2013-11-17 / 4,5
CEVAP YAZ
Keşke O Günleri Görebilseydim.her Şey Bize Zor Geliyor Hiç Bir Sıkıtıya Dayanamıyoruz.
Sinan . 2013-11-03 / 4,5
CEVAP YAZ
Cok Güzel Anlatım Yapılmıs Allh Razı Olsun
Mert Fida . 2013-10-30 / 4,5
CEVAP YAZ
Bence Çok Güzel Ve Çok İlginçti Ve Güzeldi
Zeynep . 2013-10-21 / 4,5
CEVAP YAZ
Hz Muhammedin Eşleri Ve Çocukları
Hz Muhammedin Eşleri Ve Çocukları
Hz. Muhammed'in eşleri ve çocukları, Peygamberimizin çevresindeki diğer gençler gibi eğlencede, içkide, kumarda gözü yoktu. Bütün kötülüklerden uzak duruyor, vaktini çalışarak geçiriyordu. Tam da o günlerde Suriye'ye bir kervan yola çıkacaktı. Kervan...
Hz Muhammedin Süt Kardeşleri
Hz Muhammedin Süt Kardeşleri
Hz Muhammedin Süt Kardeşleri; Peygamberimiz yetimdir ve bundan dolayı Arap kadınları peygamberimize bakmak istememişlerdir. Sadece kabilesine götürecek çocuk bulamayan Halime, kabilesine eli boş gitmek istemediği için peygamberimizi kabul etmiştir. P...
Hz Muhammedin Veda Hutbesi
Hz Muhammedin Veda Hutbesi
Hz. Muhammed(sav) efendimizin insanlara son mesajıdır. 8 mart 632 senesinde, cuma günü zevalden sonra kasva adlı devesi üzerinde 140.000 müslümana irad edilmiş bir hutbe'dir.VEDA HUTBE'SİNİN ÖNEMİ NEDİR?Bütün müslümanlar kardeştir.Hiçkimsenin bir baş...
Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar
Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar
Hz. Muhammed'in Katıldığı Savaşlar;Bedir Savaşı: Bedir Savaşı hicretin 2. senesinin Ramazan ayında meydana geldi. Daha önceden düşünülüp tertiplenmiş bir savaş olmamasına rağmen büyük bir olaydır. Tarihte öyle meydan muharebeleri vardır ki, onlar net...
Hz Muhammedin Hicreti
Hz Muhammedin Hicreti
Hz Muhammed'in Hicreti; Mekkeli müşrikler Hz. Muhammedi öldürmek için kati kararlar alıyor... Şimdi hicret sırası Hz. Muhammed'e gelmişti. Ellerinin altındayken bir şey yapamadıkları bu insan eğer Medine'ye hicret edecek olursa bu iş iyice çığırın...
Habeşistan’a Hicret
Habeşistan’a Hicret
“Zulme uğradıktan sonra, Allah yolunda hicret edenleri, and olsun ki, dünyada güzel bir yerde yerleştiririz. Âhiret ecri ise daha büyüktür.” (en-Nahl Sûresi, 41) a) Habeşistan’a İlk Hicret Edenler (615 M.) Müşriklerin ezâları dayanılmaz bir h...
Mekke Müşriklerinin Müslümanlara Karşı Davranışları
Mekke Müşriklerinin Müslümanlara Karşı Davranışları
İslâm’ın Mekke’de yayılmaya başlaması ile Mekke halkı iki kısma ayrıldı. l) Müslümanlar, 2) Müslümanlığı kabûl etmeyen müşrikler. Müşriklerin, Müslümanlara karşı davranışları, sırasıyla beş safha geçirdi: Alay, hakaret, işkence, ilişkileri kesme (...
Hz Muhammedin İslama Daveti
Hz Muhammedin İslama Daveti
Peygamber (s.a.s.) Efendimiz ilk üç yıl halkı gizlice İslâm’a dâvet etti. Yalnızca çok güvendiği kimselere İslâm’ı açıkladı. (62) Başta Hz. Ebû Bekir olmak üzere, Hak dini kabul etmiş olanlar da, el altından güvendikleri arkadaşlarını teşvik ediyorla...
İlk Müslümanlar
İlk Müslümanlar
İlk Müslümanlar, İslamiyet'i ilk olarak kabul edenlerdir. Hz. Muhammed'e vahiy geldikten sonra etrafında bulunan kişiler, İslam dinini kabul edip, Müslüman olmuştur. İslamiyet'i ilk olarak eşi Hz Hatice kabul ederek, ilk namazı birlikte kılmıştır. Ar...
İslamda ilk İbadet
İslamda ilk İbadet
İslâmda Allah’a imândan sonra ilk farz kılınan ibâdet, namazdır. İkinci vahiy ile el-Müddessir Sûresinin ilk âyetlerinin indirilmesinden sonra, Mekke’nin üst yanında bir vâdide, Cibril (a.s.), Rasûlullah (s.a.s.)’e gösterip öğretmek için abdest almış...
Hz Muhammedin Peygamber Oluşu
Hz Muhammedin Peygamber Oluşu
Hz Muhammedin Peygamber oluşu, kırk yaşlarında 610 senesinde Mekke'de gerçekleşmiştir. O dönemlerde Mekke'de bulunan hanif ve kendini dünya işlerinden soyutlayıp ibadete vermek isteyenler, recep ayında Hira dağına çekilerek, inzivaya dalarlardı. Hz M...
Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği
Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği
Hz. İbrâhim ve Hz. İsmâil tarafından yapılmış olan Kâbe, geçen uzun asırlar içinde yağmur ve sel suları ile harabolmuş, tâmir edilmesi gerekmişti. Kureyşliler, Kâbe binasını yıkarak, yeniden yapmaya karar verdiler. Yardımlar toplandı, gerekli malz...
Hz Muhammedin Çocukları
Hz Muhammedin Çocukları
Hz Muhammedin çocukları eşi Hz Hatice'den ve Maruyye'den olmuştur. Hz Hatice'den olan çocuklarının iki tanesi erkek, dört tanesi kızdır. Maruyye adlı eşinden de bir oğlu olmuştur. Dürüstlüğü ile bilinen Hz Muhammed'e Mekke'de amcasıyla ticaretle uğra...
Hz Muhammedin Evlilik Dönemi
Hz Muhammedin Evlilik Dönemi
1- TİCÂRET HAYÂTI Bütün Mekke’liler gibi Hz. Muhammed (s.a.s.) de amcasıyle birlikte ticâret yapıyordu. Gerek çocukluğunda, gerekse ticâret hayâtında, dürüstlüğü ile tanınmıştı. Sözünde durmadığı, yalan söylediği, başkalarına zarar verecek bir da...
Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi
Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi
Hz. Muhammed (s.a.s.) Milâddan sonra 571 senesi, Fil Yılı’nda, 12 Rebiülevvel (20 Nisan) pazartesi gecesi sabaha karşı, Mekke’nin doğusunda bulunan “Hâşimoğulları Mahallesi”nde, babasından kendisine mirâs kalan evde doğdu. Arapların takvim başı olara...
Hz Muhammedin Eşleri Ve Çocukları
Hz Muhammedin Eşleri Ve Çocukları
Hz. Muhammed'in eşleri ve çocukları, Peygamberimizin çevresindeki diğer gençler gibi eğlencede, içkide, kumarda gözü yoktu. Bütün kötülüklerden uzak duruyor, vaktini çalışarak geçiriyordu. Tam da o günlerde Suriye'ye bir kervan yola çıkacaktı. Kervan...
Hz Muhammedin Süt Kardeşleri
Hz Muhammedin Süt Kardeşleri
Hz Muhammedin Süt Kardeşleri; Peygamberimiz yetimdir ve bundan dolayı Arap kadınları peygamberimize bakmak istememişlerdir. Sadece kabilesine götürecek çocuk bulamayan Halime, kabilesine eli boş gitmek istemediği için peygamberimizi kabul etmiştir. P...
Hz Muhammedin Veda Hutbesi
Hz Muhammedin Veda Hutbesi
Hz. Muhammed(sav) efendimizin insanlara son mesajıdır. 8 mart 632 senesinde, cuma günü zevalden sonra kasva adlı devesi üzerinde 140.000 müslümana irad edilmiş bir hutbe'dir.VEDA HUTBE'SİNİN ÖNEMİ NEDİR?Bütün müslümanlar kardeştir.Hiçkimsenin bir baş...
Medine Sözleşmesi
Medine Sözleşmesi
Medine sözleşmesi, Hz Muhammed'in Medine'de huzur ve barış ortamını sağlamak için bütün gruplar arasında 622 yılında düzenlenen bir antlaşmadır. Medine İmtiyazı olarak ta anılmaktadır. Bu antlaşma İslam'ın ilk yazılı anayasası ol...
Habeşistan'a Hicret
Habeşistan'a Hicret
Habeşistan'a Hicret; müminlerin sayılarının artması ile orantılı olarak müşriklerin eziyetleri de artıyor, işkence çeşitleri de değişiyordu. Hz. Ömer ve Hz. Bekir'in de müracaatları ile Resulullah çareler aramaya başladı ve Habeşi...
Hz Muhammedin Kabri
Hz Muhammedin Kabri
Hz. Muhammed'in Kabri; Resul-i Ekrem'in vefatı ile beraber bütün hazırlıklar tamamlandı ve sıra defnine gelmişti. Resullullah nereye ve hangi mezarlığa gömülecekti. Ashab tarafından çeşitli düşünceler ortaya atıldı. Bir kısmı, Mek...
Hz. Muhammedin Annesi
Hz. Muhammedin Annesi
Hz. Muhammed’in Annesi, Hz. Amine, Hatemül-Enbiya Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) Annesidir. Babası Vehb b Abdülmenaf Kureyş Kabilesi’nin Beni Zühre koluna, annesi Berre bint Abdüluzza da aynı kabilenin Beni Abdurrar koluna mensuptur. Baba...
Tebük Seferi
Tebük Seferi
Tebük seferi, islamiyete siyasi ve askeri anlamda zafer kazandırmıştır. 630 yılının Ekim ayında Hz.Muhammed (s.a.v)’nin 30.000 kişilik bir İslam ordusu toplayarak Tebük’te kendilerinden daha kalabalık olan Bizans ordusuna karşı düzenlene...
Hz Muhammedin Doğduğu Çevre
Hz Muhammedin Doğduğu Çevre
Hz. Muhammed'in Doğduğu Çevre, Peygamber Efendimiz Arabistan Yarımadası'ndaki Mekke şehrinde doğmuştur. Arabistan, Asya ve Afrika kıtalarının birleştiği yerde, üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Yer şekilleri vadiler, d...
Hz. Muhammedin Amcaları
Hz. Muhammedin Amcaları
Hz. Muhmmed’in amcaları hakkında bilgi verebilmek için efendimizin hakkında bazı ailevi bilgilerin verilmesi gerekir. Peygamber efendimizin babasının on erkek kardeşi bulunduğu belirtilmiştir ve 9 Amcası vardır, Amcalarının isimleri şöy...
Hz. Muhammed'in Mucizeleri
Hz. Muhammed'in Mucizeleri
Alemlerin efendisi, Hz. Peygamberimiz Aleyhis Selatü Vesselama salat ve selam olsun. Cenabı Hak'kın "Sen olmasaydın ben bu alemleri yaratmazdım" dediği iki cihan güneşi peygamber efendimizin birbirinden güzel ve olağanüstü mücizeleri bulunmakta...
Hudeybiye Antlaşması
Hudeybiye Antlaşması
Hudeybiye Antlaşması, 628 yılında(hicretin 6. ayı)Peygamber Efendimiz ve Ashabının umre ziyareti yapmak için Medine'den Hudeybi'ye hareket etmesi sonucu, Kureyşlilerin Müslümanları Mekke'ye almama kararı ile sağlanan ve Müslümanla...
Hz. Muhammedin Mekke Dönemi
Hz. Muhammedin Mekke Dönemi
Hz.Muhammed(s.a.v) 'in Mekke Dönemi; dünyaya gelişinden Medine'ye hicret etmesine kadar geçen süreye verilen isimdir. Bu süre içinde bebeklik, çocukluk ve gençlik dönemlerini yaşamış, cahiliye uygulamalarına yakından şahit olmuş, bu durum onu sık sık...
Peygamber Nitelikleri
Peygamber Nitelikleri
Peygamber nitelikleri; genel olarak her insanın sahip olabileceği meziyetlerdir. Fakat elbette peygamberlerden başka hiçbir insan bu niteliklerin hepsine birden mükemmel bir şekilde vakıf olamaz. Peygamberler; Allah ile insanlık arasında bir aracılık...
Hz Muhammedin Kısaca Hayatı
Hz Muhammedin Kısaca Hayatı
Hz. Muhammed (S.A.V) 571 yılında Mekke de dünyaya geldi. Doğmadan önce babası vefat etti. Doğduktan kısa bir süre sonra annesini kaybetti. Sonra dedesi Abdulmuttalip in himayesini girdi. Onun ölümünden sonra da amcası ebu talibin yanında kalmaya başl...
Hz Muhammedin Hayatı Çizgi Film
Hz Muhammedin Hayatı Çizgi Film
Hz Muhammedin hayatı çizgi film olarak hazırlanmıştır. Uzun metrajlı olarak çekilen çizgi film, Mekke'nin bin dört yüz yıl önceki sefalet döneminden, Hz Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik döneminin başlaması ve bütün dünyayı değişt...
Hz Muhammedin Hadisleri
Hz Muhammedin Hadisleri
Hz Muhammedin hadisleri farklı olaylar ve sorunlarla ilgili insanları aydınlatmak, yol göstermek için, Kuran'ı Kerim'de bulunan ayetleri açıklamak amacıyla Hz Muhammed'in (s.a.v.) söylediği düşünülen sözlerin bütünüdür. Bunlara sü...
Hz Muhammedin Güzel Ahlakı
Hz Muhammedin Güzel Ahlakı
Hz Muhammedin güzel ahlakı, peygamberimizin güvenilirliğini, hakkı gözetmesini, insana değer vermesini, üstün kişiliğini, hoşgörülü ve sabırlı olmasını anlatan değerlerdir. Peygamberimizin en güzel özelliği, başkaları için önerdiğ...
Hz Muhammedin Vefatı
Hz Muhammedin Vefatı
Peygamber Efendimiz veda haccını yapıp Medine'ye geri döndükten bir süre sonra hastalandı. Görevinin sona erdiğini ve bu dünyadan ahrete göçme zamanının geldiğini anlamıştı. Hastalığı günden güne artıyordu. Hasta iken de ezan okuyor ve m...
Mekkenin Fethi
Mekkenin Fethi
Mekkenin fethi, Müslümanların Kureyşlilerin elinde bulunan Mekke'yi 11 Ocak 630 senesinde alması ile gerçekleşmiştir. Mekke şehri Hz Muhammed'in dünyaya geldiği, çocukluğunu ve gençliği geçirdiği, Nübüvvet kitabının baştan sona in...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek savaşı, Müslümanlarla Mekkeli müşriklerin yapmış olduğu son savaştır. Bu savaş hicretin beşinci yılında, 627 senesinde yapılmıştır. Müslümanların hendek kazarak yaptıkları savaş stratejisi, savaşın bu isimle anılmasına sebe...
Uhud Savaşı
Uhud Savaşı
Uhud savaşı, 625 yılında Uhud dağı eteklerinde yapılmıştır. Savaş Medine'de bulunan Müslümanlarla, Mekke'deki Ebu Süfyan'ın ordusu arasında geçmiştir. Bedir savaşında yaşananların öcünü almak isteyen Kureyşliler itibarlarını yenid...
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli müşrikler arasında 13 Mart 624 tarihinde yapılmış olan ilk savaştır. Bu savaş Müslümanlar ve Kureyşliler arasında olmasına rağmen, İslamiyet açısından oldukça önemlidir. Müslümanların buradan ...

 

Hz Muhammedin Doğduğu Çevre
Hz. Muhammedin Amcaları
Hz. Muhammed'in Mucizeleri
Hudeybiye Antlaşması
Hz. Muhammedin Mekke Dönemi
Peygamber Nitelikleri
Hz Muhammedin Kısaca Hayatı
Hz Muhammedin Eşleri Ve Çocukları
Hz Muhammedin Hayatı Çizgi Film
Hz Muhammedin Hadisleri
Hz Muhammedin Güzel Ahlakı
Hz Muhammedin Vefatı
Hz Muhammedin Veda Hutbesi
Mekkenin Fethi
Hendek Savaşı
Uhud Savaşı
Bedir Savaşı
Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar
Hz Muhammedin Hicreti
Habeşistan’a Hicret
Mekke Müşriklerinin Müslümanlara Karşı Davranışları
Hz Muhammedin İslama Daveti
İlk Müslümanlar
İslamda ilk İbadet
Hz Muhammedin Peygamber Oluşu
Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği
Hz Muhammedin Çocukları
Hz Muhammedin Evlilik Dönemi
Hz Muhammedin Gençlik Dönemi
Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi
Popüler İçerik
Hz Muhammedin Hadisleri
Hz Muhammedin Hadisleri
Hz Muhammedin hadisleri farklı olaylar ve sorunlarla ilgili insanları aydınlatmak, yol göstermek için, Kuran'ı Kerim'de bulunan ayetleri açıklamak ama...
Hz Muhammedin Güzel Ahlakı
Hz Muhammedin Güzel Ahlakı
Hz Muhammedin güzel ahlakı, peygamberimizin güvenilirliğini, hakkı gözetmesini, insana değer vermesini, üstün kişiliğini, hoşgörülü ve sabırlı olmasın...
Hz Muhammedin Vefatı
Hz Muhammedin Vefatı
Peygamber Efendimiz veda haccını yapıp Medine'ye geri döndükten bir süre sonra hastalandı. Görevinin sona erdiğini ve bu dünyadan ahrete göçme zaman...
Mekkenin Fethi
Mekkenin Fethi
Mekkenin fethi, Müslümanların Kureyşlilerin elinde bulunan Mekke'yi 11 Ocak 630 senesinde alması ile gerçekleşmiştir. Mekke şehri Hz Muhammed'in dünya...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek savaşı, Müslümanlarla Mekkeli müşriklerin yapmış olduğu son savaştır. Bu savaş hicretin beşinci yılında, 627 senesinde yapılmıştır. Müslümanlar...
Uhud Savaşı
Uhud Savaşı
Uhud savaşı, 625 yılında Uhud dağı eteklerinde yapılmıştır. Savaş Medine'de bulunan Müslümanlarla, Mekke'deki Ebu Süfyan'ın ordusu arasında geçmiştir....
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli müşrikler arasında 13 Mart 624 tarihinde yapılmış olan ilk savaştır. Bu savaş Müslümanlar ve Kureyşliler arasınd...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları Sosyal Medya
Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği
Hz Muhammedin Çocukları
Hz Muhammedin Evlilik Dönemi
Hz Muhammedin Gençlik Dönemi
Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi
Allah Yolunda
Efendimizin Hayati
Selamın Aleyküm
Hadis
Kabul Etmemek
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Hz Muhammedin Hayatı Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Son Forum Konuları
Allah Yolunda
Efendimizin Hayati
Selamın Aleyküm
Hadis
Kabul Etmemek
Yardım Sayfaları
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Hz Muhammedin Hayatı Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2018