Mekke Müşriklerinin Müslümanlara Karşı Davranışları
15 Mayıs 2024

Mekke Müşriklerinin Müslümanlara Karşı Davranışları

İslâm'ın Mekke'de yayılmaya başlaması ile Mekke halkı iki kısma ayrıldı. L) Müslümanlar, 2) Müslümanlığı kabûl etmeyen müşrikler.

Müşriklerin, Müslümanlara karşı davranışları, sırasıyla beş safha geçirdi: Alay, hakaret, işkence, ilişkileri kesme (Boykot), memleketten çıkarma ve öldürme (Şiddet politikası).

1- ALAY VE HAKARET DÖNEMİ

Kureyşliler başlangıçta Hz. Muhammed (S. A. S)'in Peygamberliğini önemsememiş göründüler. İmân etmemekle beraber, putlar aleyhine söz söylemedikçe, Hz. Peygamber (S. A. S.)'in dâvetine ses çıkarmadılar. Yalnızca, Resulullah (S. A. S.)'i gördüklerinde, “İşte gökten kendisine haber geldiğini iddia eden. ” diyerek eğlendiler. Müslümanları alaya alıp küçümsediler. Böylece“alay devri” başlamış oldu.

Kurân-ı Kerîm, onların bu tutumlarını bize bildirmektedir.
“Suçlular, şüphesiz müminlere gülerlerdi. Yanlarından geçtiklerinde, birbirlerine göz kırpıp, kaş işâretiyle istihzâ ederlerdi. Arkadaşlarına döndüklerinde, eğlenerek (Neş'e içinde) dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde, “bunlar gerçekten sapık kimseler” derlerdi. (El-Mutaffifîn Sûresi, 29-32)

Putlarla ilgili, “Siz de Allah'ı bırakıp tapmakta olduklarınız (Putlar) da hiç şüphesiz Cehennem odunusunuz. ” (El-Enbiya Sûresi, 98) anlamındaki âyet-i kerîme inince, müşrikler son derece kızdılar. Artık Müslümanlara düşman olup, hakaret ettiler. Böylece, “hakaret devri” başladı.

Kureyş'in puta tapıcılıkta yararı vardı. Mekke puta tapıcıların merkezi durumundaydı. Kâbe ve civârındaki putları ziyâret için gelenlerle Mekke her gün dolup taşıyor, bu yüzden Kureyş hem para hem itibâr kazanıyordu. Mekke'de Müslümanlık yayılırsa bütün bu menfaatler elden gittiği gibi, diğer kabîleler Kureyş'e düşman olabilirlerdi. Üstelik Müslümanlık herkesi eşit sayıyor, soy-sop, asâlet, zenginlik-fâkirlik farkı gözetmiyordu. Bu yüzden Kureyş ileri gelenleri Müslümanlığı kendi çıkarları için tehlikeli gördüler. Müslümanlığın yayılmasını önlemek ve ortadan kaldırmak için her çâreye başvurdular.

2- İŞKENCE DÖNEMİ.

A) Kureyş'in Ebû Tâlib'e Başvurması

Kureyş'in ileri gelenlerinden Utbe b. Rabia, Şeybe b. Rabia, Ebû Cehil, Ebû Süfyan, Velîd b. Muğıra, s b. Vâil ve s b. Hişâm'dan oluşan bir hey'et Hâşimoğullarının reisi Ebû Tâlib'e gelerek:
“Kardeşinin oğlu ilâhlarımıza hakaret ediyor, dinimizi yeriyor, bizi aptal, dedelerimizi sapık gösteriyor. Ya O bu işten vazgeçsin, yahut sen himâyeden vazgeç de biz hakkından gelelim. ” dediler. Ebû Tâlib onları tatlılıkla savdı. (67) Hz. Peygamber (S. A. S.)'in eskisi gibi görevine devam ettiğini görünce yeniden Ebû Tâlib'e geldiler.
“Artık sabır ve tahammülümüz kalmadı. Ne olacaksa olsun, iki taraftan biri yok olsun, diğeri kurtulsun. ” diye tehdit ettiler. Ebû Tâlib durumun nâzik olduğunu gördü. Bütün Kureyş'e karşı koyamazdı. Yeğeni Hz. Muhammed (S. A. S.)'e durumu anlatarak:
-”Bak oğlum, akraba arasında düşmanlık sokmak iyi olmaz. Sen yine dinine göre hareket et, ama onların putlarını aşağılama, onlara sapık deme. Kendini de beni de koru, bana gücümün üstünde yük yükleme. ” dedi. Hz. Peygamber (S. A. S.) üzüldü. Artık amcası da kendisini koruyamıyacaktı. Müslümanlar henüz sayıca az ve zayıftı. Mübârek gözleri yaşlarla dolarak:
-”Ey amca, Allah'a yemin ederim ki, onlar sağ elime Güneş'i, sol elime de Ay'ı koysalar, ben yine görevimi bırakmam. ” diyerek ayrılmak üzere yerinden kalktı. Yeğeninin gücenmesine dayanamayan Ebû Tâlib:
-”Ey kardeşimin oğlu, istediğini söyle, yemin ederim ki, seni hiçbir zaman, hiçbir şey karşısında himâyesiz bırakacak değilim. ” dedi. (68) Daha sonra Ebû Tâlib, Hâşimoğullarını toplayarak durumu anlattı ve Kureyş'e karşı âile şerefi adına Hz. Peygamber (S. A. S.)'in korunmasını istedi. Ebû Leheb'den başka bütün âile fertleri, Müslüman olsun, olmasın, bu teklifi kabûl ettiler. (69)

B) Kureyş'in Hz. Peygamber (S. A. S)'e Başvurması

Ebû Tâlib'e yaptıkları mürâcaatlardan bir sonuç alamayınca Kureyş uluları bizzât, Hz. Peygember (S. A. S.)'e geldiler:
-”Yâ Muhammed! Sen soy ve şeref yönünden hepimizden üstünsün. Fakat Araplar arasında, şimdiye kadar hiç kimsenin yapmadığını yaptın; aramıza ayrılık soktun, bizi birbirimize düşürdün. Eğer maksadın zengin olmaksa, seni kabîlemizin en zengini yapalım. Reislik istersen, başkan seçelim. Evlenmek düşünüyorsan, Kureyş'in en asil ve en güzel kadınları ile evlendirelim. Eğer cinlerin kötülüğüne kapılmışsan, seni tedâvî ettirelim. İstediğin her fedakârlığa katlanalım. Bu davâ'dan vazgeç, düzenimizi bozma. ” dediler. Resulullah (S. A. S.):
-”Söylediklerinizden hiçbiri bende yok. Beni Rabb'ım size Peygamber gönderdi, bana kitâp indirdi. Cenâb-ı Hakk'ın emirlerini size tebliğ ediyorum. İmân ederseniz, dünya ve âhirette mutlu olursunuz. İnkâr ederseniz, Cenâb-ı Hak aramızda hükmedinceye kadar sabredip bekleyeceğim. Putlara tapmaktan vazgeçip, yalnızca Allah'a ibadet ediniz. ” diye cevâp verdi.
-“Bizim 360 tane putumuz Mekke'yi idâre edemezken bir tek Allah dünyayı nasıl idâre eder. ” diyerek gittiler. (71) “O kâfirler, içlerinden bir uyarıcının (Peygamberin) geldiğine şaştılar. ‘Bu yalancı bir sihirbâzdır' dediler. O (Peygamber) bütün ilâhları tek bir Tanrı mı yapmış? Bu cidden şaşılacak birşey. Dediler”. (Sa'd Sûresi, 4-5). C) İlk Müslümanların Gördükleri Eza ve Cefalar Müşrikler, Ebû Tâlib ve Hz. Peygamberle yaptıkları görüşmelerden netice alamayınca Müslümanlara ezâ ve işkenceye başladılar. (72) Hz. Ebû Bekir, Hz. Osman gibi kuvvetli ve itibârlı bir âileye mensup olanlara pek ilişemiyorlardı. Fakat kimsesiz, fakir Müslümanlara, özellikle köle ve câriyelere cihân târihinde eşine rastlanmayan vahşet derecesinde işkenceler yapıyorlardı. Ebû Füheyke, Habbâb, Bilâl, Suhayb, Ammâr, Yâsir ve Sümeyye bunlardandı. Safvân b. Ümeyye'nin kölesi olan Ebû Füheyke, efendisi tarafından her gün ayağına ip bağlanarak, kızgın çakıl ve kumlar üzerinde sürükletilirdi. Demirci olan Habbâb, kor hâlindeki kömürlerin üzerine yatırılmış; kömürler sönüp kararıncaya kadar, göğsüne bastırılarak kıvrandırılmıştı. Ammâr'ın babası Yâsir, bacaklarından iki ayrı deveye bağlanıp, develer ters yönlere sürülerek parcalanmış, kocasının bu şekilde vahşice öldürülmesine dayanamayıp müşriklere karşı söz söyleyen Sümeyye, Ebû Cehil'in attığı bir ok darbesiyle öldürülmüştü. (73) Halef oğlu Ümeyye, kölesi Habeşli Bilâl'i her gün çırılçıplak kızgın kumlar üzerine yatırır, göğsüne kocaman bir taş koyarak güneşin altında saatlerce bırakır; Hz. Peygamber (S. A. S.)'e küfretmesi, Müslümanlığı terk etmesi için ezâ ederdi. Birgün, ellerini ayaklarını sımsıkı bağlayarak boynuna bir ip geçirmiş, sokak çocuklarının eline vererek çıplak vücûdunu kızgın kumlar üzerinde Mekke sokaklarında sürütmüştü. Sırtı yüzülüp kanlar içinde kalan Bilâl, bu durumda yarı baygın halde bile“Ehad, Ehad” (Allah bir, Allah bir) diyordu. (74) Anne ve babası vahşice öldürülen Ammâr, gördüğü işkencelere dayanamamış, müşriklerin istedikleri sözleri söylemişti. Ellerinden kurtulunca, ağlayarak Hz. Peygamber (S. A. S.)'e durumu anlatmış, Resulullah (S. A. S.)'de: “Sana tekrar eziyet ederlerse; kurtulmak için yine öyle söyle” demişti. ”(75) Hz. Ebû Bekir, müşrik sâhiplerinin işkencelerinden kurtarmak için, yedi tane Müslüman köle ve câriyeyi büyük bedeller ödeyerek satın alıp âzâd etmişti. Resulullah (S. A. S.)'in müezzini Bilâl bunlardandı. (76) Hâşimîlerden çekindikleri ve Ebû Tâlib'in himayesinde olduğu için önceleri Resulullah (S. A. S.)'in şahsına dokunamıyorlardı. Zamanla“mecnûn, falcı, şâir sihirbaz” gibi sözler söylemeğe başladılar. En sonunda fırsat buldukça O'na da hakaret, işkence ve her türlü kötülüğü yapmaktan çekinmediler. Geçeceği yollara dikenler döküyorlar, üzerine pis şeyler atıyorlar, kapısına kan ve pislik sürüyorlar, evinin önüne pislik atıyolardı. Bir defa Harem-i Şerifte namaz kılarken“Ukbe b. Ebî Muayt” saldırıp boğmak istemiş, Hz. Ebû Bekir kurtarmıştı (77) Başka bir zaman, Kâbe'nin yanında namaz kılarken, Ukbe b. Ebî Muayt Ebû Cehil'in teşvikiyle yeni kesilmiş bir devenin iç organlarını, secdeye vardığında üzerine atmış; kızı Fâtıma yetişip üzerindeki pislikleri temizledikten sonra, başını secdeden kaldırabilmişti. (78) Müşriklerin kötülükleri giderek dayanılmaz bir duruma gelmiş. Müslümanlar Mekke'de barınamaz hâle gelmişlerdi.

Mekke Müşriklerinin Müslümanlara Karşı Davranışları Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Peygamberimizin Hadisleri

Peygamberimizin Hadisleri

Hz. Muhammedin Amcaları

Hz. Muhammedin Amcaları

Popüler İçerikler

Hz Muhammedin Veda Hutbesi

Hz Muhammedin Veda Hutbesi

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Peygamber Efendimizin Sünnetleri

Peygamber Efendimizin Sünnetleri

Hadis Nedir? Hadislerin Özellikleri

Hadis Nedir? Hadislerin Özellikleri

Habeşistan’a Hicret

Habeşistan’a Hicret

Hz Muhammedin Süt Annesi

Hz Muhammedin Süt Annesi

Hz. Muhammedin Mekke Dönemi

Hz. Muhammedin Mekke Dönemi

Güncel

Hz. Muhammedin Annesi Hz. Amine Hayatı

Hz. Muhammedin Annesi Hz. Amine Hayatı

Güncel

Hz Muhammedin Peygamber Oluşu

Hz Muhammedin Peygamber Oluşu

Güncel

İlk Müslümanlar İlk Müslüman Olanlar

İlk Müslümanlar İlk Müslüman Olanlar

İslamda ilk İbadet

İslamda ilk İbadet

Peygamber Nitelikleri Peygamberlerin Özellikleri

Peygamber Nitelikleri Peygamberlerin Özellikleri

Cennet ile İlgili Hadisler

Cennet ile İlgili Hadisler

Habeşistan'a Hicret Hicret Nedir ve Ne Zaman Yapıldı

Habeşistan'a Hicret Hicret Nedir ve Ne Zaman Yapıldı

Hz Muhammedin Gençlik Dönemi

Hz Muhammedin Gençlik Dönemi

Hz Muhammedin Çocukları

Hz Muhammedin Çocukları

Tebük Seferi Nedenleri ve Sonuçları

Tebük Seferi Nedenleri ve Sonuçları

Hz Muhammedin Hayatı ve Peygamberliği

Hz Muhammedin Hayatı ve Peygamberliği

Hz Muhammedin Doğduğu Çevre

Hz Muhammedin Doğduğu Çevre