Hadis Nedir

Hadis Nedir

Hadis, İslam dininin Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) in değişik olaylar karsısında inananları aydınlatmak , hüküm koymak ve Kur’an-ı Kerim’de bulunan ayetleri daha açık bir dille ifade etmek için söylemiş olduğu sözlerin geneline Nebevi Hadis yada Hadis-i Şerif denir. Peygamber Efendimizin günlük yaşayışı sünnetin tamamını içerir. Hadis-i Şerifler sünnetlerin sözlü ifadeleridir.Yani bir hükmü dile getirmesi Hadis, uygulanması ise sünnettir.

Sünnetin kelime manası:

  • Kur’an-ı Kerim de ‘’yaşam tarzı, Allah' u Teala’ nın adeti, değişmeyen kanunu ve yasası’’ demektir.
  • Peygamber Efendimizin Hadisinde ise ‘’uygulama ‘’ manasında kullanılmıştır.

Müfessirler (Hadis Alimleri) sünnetleri üç kısımda incelemiştir.

1) Kavli Sünnet: Bunlar Peygamber Efendimizin söylemiş olduğu sözlerdir. Kavli sünneti bizlere sahabiler ben Peygamber Efendimiz’den şöyle işittim şeklinde naklederler.

Misal;
Kim benim söylemediğim bir sözü bile bile bana isnat ederek söylerse cehennemde yerine hazırlansın!"
(Buharî, İlm 38, Cenâiz 33, Enbiyâ 50, Edeb 109; Müslim Zühd 72; Ebü Dâvud, İlm 4)

2) Fiili Sünnet:Peygamber Efendimiz hali ahveli ile yaptığı işlerdir. Bu sünnetler hakkında Allah Rasulu’nun sözlü bir ifade yoktur. Bu durumu bizlere sahabiler ‘’Peygamber Efendimizi şöyle yaparken gördüm’’yada ‘’şöyle idi’’ şeklinde aktarırlar

Misal; Hz. Aişe şöye nakleder. "Rasulullah (s.a.s.) öylesine oruç tutardı ki biz, daha artık iftar etmez derdik. Bir kere de iftar etti mi biz artık daha oruca niyet etmez derdik" (Buhâri, Savm, 52, 53; Müslim, Sıyâm, 175, 179; Muvatta Sıyâm, 56).

3)Takrir-i Sünnet: Peygamber Efendimizin olaylar karsısında ve sahabilerin söylediği sözlere karsı sessiz kalmasıdır.O’nun sessizliği kabulu sayılmıstır.

Misal; Hz.Peygamber çocukları mescidde mızrakla harp oynarken gördü ve ses çıkarmadı.

Peygamber Efendimizin vefatından sonra bazı art niyetli kişiler Peygamber Efendimiz söylemediği halde bazı Hadisler uydurarak kendilerini Allah Rasulune uyuyormuş gibi gösterdiklerinden zamanın alimleri uydurma ve sahih Hadisleri birbirinden ayırma ihtiyacı duymuştur.

HADİS İLMİ (Kavli sünnet yani Hadis-i Şerifleri inceleyen bilim dalı )

Hadis İlmi: Hz. Peygamberle ilgili rivayetleri sened ve metin yönüyle inceleyen, hadisleri değişik biçimleriyle değerlendiren ve bu değerlendirmenin usul ve kaidelerini belirleyen ilim dalıdır.Hadis ilminin amacı bize, Hz. Peygamber’in söz, fiil, hal vasıflarını bildirmektir. İki alt gruptan oluşmaktadır.

Rivayet’ül Hadis:Peygamber Efendimizin söz, fiil ve takrirlerini konu eder ve bunları bir sonraki nesillere aktarır.Bu rivayetler ; Cami –Sünen – Müsned ve Mu’cem gibi hadis kitaplarının içerisinde toplanmıştır.

Dirayetü’l Hadis: Hadisin sened ve metninin incelenmesi ile ilgili kuralları tespit eder ve hadisin gerçekten Peygamber Efendimize ait olup olmadığının ölçülerini belirler.Bu ilim dalının diğer bir adı Hadis Usulü dür.

DİRAYET HADİS’İNİN BİRİNCİ KONUSU SENED

1)Sened: sözlüktegüvenilen şey, dayanılan belge anlamındadır.Hadis teriminde ise Hadisi nakleden ravilerin isim zinciridir.Bu anlamıyla sened hadisin Rasulullah’a ait olup olmadığını belirler.Hadisler söylenmeden önce (haddesena) (ahberana) (inne) şeklinde gelir, kısaltma yoluna gidilincede (kale) şeklinde söylenilir. Misal;

Bize humeyni nakletti. O, bize süfyan nakletti. O, bize Yahya bin Said el-ensari naketti dedi. O, bize Muhammed bin İbrahim et-Temimi söyledi. O da Alkame bin Vakkas dan el Leysi’ nin Ömer bin el-Hattab’ın mimber de ‘’Rasulullah’ı şöyle işittim ‘’ dediğini duymustur.

(Açıklayacak olursak Hadisleri müfessirler kitaplarla muhafaza edene kadar sahabeler (Allah Rasulünü görenler)tabiine – tabiinlerde (sahabiyi görenler) tabiinlerde tebe-i tabiine (tabiini görenler) bu sekilde aktarmıstır.Bu şekilde aktaranlara ravi , ravi zincirinin tamamına ise sened denir.)

Seneddeki ravilerin güvenilir olup olmadıklarını cerh ve Ta’dil uygulaması ile anlaşılmıştır.

Cerh: Sözlükte yaralamak, kınamak gibi manalara gelir. Hadis teriminde ise bir ravide adalet ve zabt yönünden eksik olduğunun, bu nedenle rivayetlerinin kabul edilmeyeceğinin belirlenmesidir. Cerh edilen raviye mecruh denir.

Adalet ile ilgili olan tenkitler; Ravinin hadis rivayetindeki yalancılığı, ravinin günlük yaşamındaki yalancılıkla itham edilmesi,ravinin İslam’ın emir ve yasaklarına karşı gevşekliği, ravinin bidat ehli olması ve yeterince tanınmaması.

Zabt ile ilgili olan tenkitler;Ravinin rivayetinde çok yanlış yapması. Ravinin dikkat etmesi gereken yerlerde gaflet göstermesi, ravinin hadisin sened ve metninde doğru sanarak hata yapması, ravinin güvenilir ravilerin aksine bir şey söylemesi ve hafızasının zayıf olması

Seneddeki ravilerden bir tanesi bile cerhe takılırsa buna zayıf hadis denir.

Ta’dil: Sözlükte; doğrulmak , düzeltmek , bir kimsenin suçsuzluğunu açıklamak ve adeletini bildirmek manasındadır. Hadis teriminde ise; Ravinin adalet ve zabt sınavından geçmesidir.Bu ravilere sika denilir.Rivayet ettikleri hadisler ise senedi sağlam hadislerdir.

DİRAYET HADİS'İNİN İKİNCİ KONUSU METİN

Metin: Hadis de raviler zincirinin isimleri geldik sonra gelen, Hz. Peygamber'in sözünün olduğu yerdir. Hadis aslında metinden ibarettir, sened metinin güvenirliğini tasdik amaçlı başa eklenmiştir. Böylelikle fıkıh hükümleri hadislerin metin bölümünden çıkarılmıştır.

2.)KUTSİ HADİS
Kutsi; Bir şey mukaddes varlığa (Allah'u Teala'ya) izafe etmek ona dayandırmak demektir. Kutsi Hadis ise Allah' u Teala' nın Rasulullah (s.a.v.)in kalbine ilham ettiği O'nun ise dillendirdiği sözlerdir. Yani lafzı Rasulullah'ın isede kaynağı yüce Yaradan'dır

Misal;

Allah'u Teala Hz. Şöyle buyurmuştur
Salih kullarım için ben cenneTte, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin gönlünden geçirmediği nimetler hazırladım. (Buhari BEd'u'l-halk bab:7)

Son Güncelleme : 12.04.2021 04:27:21
Hadis Nedir ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Hadis Nedir Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Hadis Nedir"
hak icin peygamber efendimizin yasamini ornek alarak yasaya bilmemiz icin bize yol gosteren ogutlerdir kanunlardir mahser gunu rabbim hepimizin yardimcisi olsun o rahman ve rahimdir
Levent Orhan . 20.01.2014
CEVAP YAZ
Hz Muhammedin Hicreti
Hz Muhammedin Hicreti
Hz Muhammed'in Hicreti; Mekkeli müşrikler Hz. Muhammedi öldürmek için kati kararlar alıyor... Şimdi hicret sırası Hz. Muhammed'e gelmişti. Ellerinin altındayken bir şey yapamadıkları bu insan eğer Medine'ye hicret edecek olursa bu iş iyice çığırın...
Habeşistan’a Hicret
Habeşistan’a Hicret
“Zulme uğradıktan sonra, Allah yolunda hicret edenleri, and olsun ki, dünyada güzel bir yerde yerleştiririz. Âhiret ecri ise daha büyüktür.” (en-Nahl Sûresi, 41) a) Habeşistan’a İlk Hicret Edenler (615 M.) Müşriklerin ezâları dayanılmaz bir h...
Mekke Müşriklerinin Müslümanlara Karşı Davranışları
Mekke Müşriklerinin Müslümanlara Karşı Davranışları
İslâm’ın Mekke’de yayılmaya başlaması ile Mekke halkı iki kısma ayrıldı. l) Müslümanlar, 2) Müslümanlığı kabûl etmeyen müşrikler. Müşriklerin, Müslümanlara karşı davranışları, sırasıyla beş safha geçirdi: Alay, hakaret, işkence, ilişkileri kesme (...
Hz Muhammedin İslama Daveti
Hz Muhammedin İslama Daveti
Peygamber (s.a.s.) Efendimiz ilk üç yıl halkı gizlice İslâm’a dâvet etti. Yalnızca çok güvendiği kimselere İslâm’ı açıkladı. (62) Başta Hz. Ebû Bekir olmak üzere, Hak dini kabul etmiş olanlar da, el altından güvendikleri arkadaşlarını teşvik ediyorla...
İlk Müslümanlar
İlk Müslümanlar
İlk Müslümanlar, İslamiyet'i ilk olarak kabul edenlerdir. Hz. Muhammed'e vahiy geldikten sonra etrafında bulunan kişiler, İslam dinini kabul edip, Müslüman olmuştur. İslamiyet'i ilk olarak eşi Hz Hatice kabul ederek, ilk namazı birlikte kılmıştır. Ar...
İslamda ilk İbadet
İslamda ilk İbadet
İslâmda Allah’a imândan sonra ilk farz kılınan ibâdet, namazdır. İkinci vahiy ile el-Müddessir Sûresinin ilk âyetlerinin indirilmesinden sonra, Mekke’nin üst yanında bir vâdide, Cibril (a.s.), Rasûlullah (s.a.s.)’e gösterip öğretmek için abdest almış...
Hz Muhammedin Peygamber Oluşu
Hz Muhammedin Peygamber Oluşu
Hz Muhammedin Peygamber oluşu, kırk yaşlarında 610 senesinde Mekke'de gerçekleşmiştir. O dönemlerde Mekke'de bulunan hanif ve kendini dünya işlerinden soyutlayıp ibadete vermek isteyenler, recep ayında Hira dağına çekilerek, inzivaya dalarlardı. Hz M...
Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği
Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği
Hz. İbrâhim ve Hz. İsmâil tarafından yapılmış olan Kâbe, geçen uzun asırlar içinde yağmur ve sel suları ile harabolmuş, tâmir edilmesi gerekmişti. Kureyşliler, Kâbe binasını yıkarak, yeniden yapmaya karar verdiler. Yardımlar toplandı, gerekli malz...
Hz Muhammedin Çocukları
Hz Muhammedin Çocukları
Hz Muhammedin çocukları eşi Hz Hatice'den ve Maruyye'den olmuştur. Hz Hatice'den olan çocuklarının iki tanesi erkek, dört tanesi kızdır. Maruyye adlı eşinden de bir oğlu olmuştur. Dürüstlüğü ile bilinen Hz Muhammed'e Mekke'de amcasıyla ticaretle uğra...
Hz Muhammedin Evlilik Dönemi
Hz Muhammedin Evlilik Dönemi
1- TİCÂRET HAYÂTI Bütün Mekke’liler gibi Hz. Muhammed (s.a.s.) de amcasıyle birlikte ticâret yapıyordu. Gerek çocukluğunda, gerekse ticâret hayâtında, dürüstlüğü ile tanınmıştı. Sözünde durmadığı, yalan söylediği, başkalarına zarar verecek bir da...
Hz Muhammedin Gençlik Dönemi
Hz Muhammedin Gençlik Dönemi
1- EBÛ TÂLİB’İN HİMÂYESİ Peygamberimizin hayâtının sekiz yaşından yirmibeş yaşına kadar olan dönemine “gençlik devresi” denilir. Bu devrede Rasûlullah (s.a.s.) amcası Ebû Tâlib’in yanında, onun himâyesi altında bulunmuştur. Ebû Tâlib, zeki ve ...
Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi
Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi
Hz. Muhammed (s.a.s.) Milâddan sonra 571 senesi, Fil Yılı’nda, 12 Rebiülevvel (20 Nisan) pazartesi gecesi sabaha karşı, Mekke’nin doğusunda bulunan “Hâşimoğulları Mahallesi”nde, babasından kendisine mirâs kalan evde doğdu. Arapların takvim başı olara...

 

Hz Muhammedin Doğduğu Çevre
Hz. Muhammedin Amcaları
Hz. Muhammed'in Mucizeleri
Hudeybiye Antlaşması
Hz. Muhammedin Mekke Dönemi
Peygamber Nitelikleri
Hz Muhammedin Kısaca Hayatı
Hz Muhammedin Eşleri Ve Çocukları
Hz Muhammedin Hayatı Çizgi Film
Hz Muhammedin Hadisleri
Hz Muhammedin Güzel Ahlakı
Hz Muhammedin Vefatı
Hz Muhammedin Veda Hutbesi
Mekkenin Fethi
Hendek Savaşı
Uhud Savaşı
Bedir Savaşı
Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar
Hz Muhammedin Hicreti
Habeşistan’a Hicret
Mekke Müşriklerinin Müslümanlara Karşı Davranışları
Hz Muhammedin İslama Daveti
İlk Müslümanlar
İslamda ilk İbadet
Hz Muhammedin Peygamber Oluşu
Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği
Hz Muhammedin Çocukları
Hz Muhammedin Evlilik Dönemi
Hz Muhammedin Gençlik Dönemi
Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi
Popüler İçerik
Hz Muhammedin Vefatı
Hz Muhammedin Vefatı
Peygamber Efendimiz veda haccını yapıp Medine'ye geri döndükten bir süre sonra hastalandı. Görevinin sona erdiğini ve bu dünyadan ahrete göçme zaman...
Hz Muhammedin Veda Hutbesi
Hz Muhammedin Veda Hutbesi
Hz. Muhammed(sav) efendimizin insanlara son mesajıdır. 8 mart 632 senesinde, cuma günü zevalden sonra kasva adlı devesi üzerinde 140.000 müslümana ira...
Mekkenin Fethi
Mekkenin Fethi
Mekkenin fethi, Müslümanların Kureyşlilerin elinde bulunan Mekke'yi 11 Ocak 630 senesinde alması ile gerçekleşmiştir. Mekke şehri Hz Muhammed'in dünya...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı
Hendek savaşı, Müslümanlarla Mekkeli müşriklerin yapmış olduğu son savaştır. Bu savaş hicretin beşinci yılında, 627 senesinde yapılmıştır. Müslümanlar...
Uhud Savaşı
Uhud Savaşı
Uhud savaşı, 625 yılında Uhud dağı eteklerinde yapılmıştır. Savaş Medine'de bulunan Müslümanlarla, Mekke'deki Ebu Süfyan'ın ordusu arasında geçmiştir....
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı
Bedir Savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli müşrikler arasında 13 Mart 624 tarihinde yapılmış olan ilk savaştır. Bu savaş Müslümanlar ve Kureyşliler arasınd...
Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar
Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar
Hz. Muhammed'in Katıldığı Savaşlar;Bedir Savaşı: Bedir Savaşı hicretin 2. senesinin Ramazan ayında meydana geldi. Daha önceden düşünülüp tertiplenmiş ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Hz Muhammedin Kabe’nin Tamirinde Hakemliği
Hz Muhammedin Çocukları
Hz Muhammedin Evlilik Dönemi
Hz Muhammedin Gençlik Dönemi
Hz Muhammedin Çocukluk Dönemi
Allah Yolunda
Efendimizin Hayati
Selamın Aleyküm
Hadis
Kabul Etmemek
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Allah Yolunda
Efendimizin Hayati
Selamın Aleyküm
Hadis
Kabul Etmemek
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022